بازدیدها: 166

قوانین مالیاتی
مالیاتهای مستقیم

تعریف واقعی مالیات مستقیم در بین حوزه‌های مختلف مالیات ستانی متفاوت است با این حال در تعریف کلی، مالیاتی است که بر یک شخص یا دارایی وضع می‌شود و متمایز از مالیاتی است که بر معاملات (مالیات غیر مستقیم) وضع می‌شود. مالیاتی که مستقیماً جهت صیانت از اموال پرداخت می‌شود را مالیات مستقیم گویند. معمولاً حقّ العمل نظامی‌گری مستقیماً از این محل پرداخت می‌شود. ارتش‌ها صرفاً جهت ابراز هماهنگی با سایر دستگاه‌های یک نظام اجازه می‌دهند مالیات مستقیم هم مانند سایر انواع مالیات به حساب خزانه واریز شده سپس طبق سنوات پرداخت شود.